November 2015

2 november - Verzoekschrift naar het Europees Parlement (EP) verstuurd

De SGBV heeft een verzoekschift aan het Europees Parlement gestuurd, dit n.a.v. een rapport en daaruit voortvloeiende resolutie van het EP van april 2013. In dit rapport en de resolutie wordt de omgang met de huurmarkt veroordeeld.


Juli 2015

11 juli - Reactie SGBV op Huurakkoord Aedes-Woonbond

De SGBV heeft een reactie gegeven op het FNV persbericht 'Huurakkoord goed voor koopkracht huurders'.

9 juli - Discussie SGBV-publicatie op forum woningcorporaties

Lees ook de discussie op AedesCommunities.nl (het discussieforum van de koepel van woningcorporaties) die n.a.v. de SGBV-publicatie 'Huursombenadering: de volgende stap in het afbraakproces van de huursector' is gevoerd.

2 juli - SGBV-publicatie over de huursombenadering

In het Sociaal Huurakkoord, getekend door Aedes en de Woonbond, staat dat men de betaalbaarheid van de sociale huurvoorraad wil verbeteren. Dit door de verhuurdersheffing te vervangen door de huursombenadering.

In de publicatie 'Huursombenadering: de volgende stap in het afbraakproces van de huursector' geven wij aan dat de huursombenadering, ook in het licht van al in het verleden genomen maatregelen ten nadele van huurders, absoluut geen verbetering is.


Juni 2015

25 juni - Motie 'Stop de Verhuurdersheffing' aangenomen

De motie 'Stop de Verhuurdersheffing' is, in gewijzigde vorm, door het FNV Ledenparlement 25 juni jl. aangenomen.

17 juni - Update motie 'Stop de Verhuurdersheffing'

Het aantal organisaties dat de motie 'Stop de Verhuurdersheffing' steunt, is inmiddels gegroeid naar 218.


Mei 2015

27 mei - Update motie 'Stop de Verhuurdersheffing'

Het aantal organisaties dat de motie 'Stop de Verhuurdersheffing' steunt, is inmiddels gegroeid naar 211.

5 mei - Info-stand 'Het Vrije Westen'

Tijdens het bevrijdingsfestival 'Het Vrije Westen' staan wij met een info-stand op de infomarkt.

Lokatie: Westerpark, Amsterdam

4 mei - SGBV-motie 'Stop de Verhuurdersheffing' verstuurd naar FNV

4 mei jl heeft de SGBV een open brief aan het FNV-bestuur en het FNV-Ledenparlement gestuurd. Daarin werd hen verzocht de door de SGBV opgestelde en door verscheidene organisaties ondertekende motie te steunen.

1 mei - Info-stand 'FNV 1 mei viering'

Op 1 mei 2015 houdt de FNV een landelijke 1 mei viering in Amsterdam.

Onze stichting, de Stichting Gelijke Behandeling Volkshuisvesting was daar 's middags aanwezig met een info-stan


December 2014

Op 13 december hebben we, op advies van de Commissaris voor de Rechten van de Mens (Raad van Europa), een urgent verzoek de deur uitgedaan naar de Afdeling voor het Europees Sociaal Handvest (Department of the European Social Charter) van de Raad van Europa. Daarin:

 1. brengen we de ongelijke behandeling door de Nederlandse overheid
  1. binnen de volkshuisvesting in het algemeen en
  2. van huurders t.o.v. woningbezitters (eigenaar-bewoners) in het bijzonder
   aan de orde
 2. wijzen wij op een rapport en resolutie van het Europees Parlement waarin
  1. de wijze waarop de huurwoningmarkt in Europa functioneert, wordt veroordeeld
  2. de lidstaten, waaronder Nederland, wordt gesommeerd de sociale huisvesting te beschermen
 3. verzoeken wij de Raad van Europa de Nederlandse regering te veroordelen vanwege
  1. haar discriminerende beleid en regelgeving
  2. haar discriminerende fiscale regelgeving
   binnen de volkshuisvesting

Link naar de volledige brief volgt binnenkort.


Februari 2014

Op 24 januari 2013 verstuurden wij Bulletin nr. 11 aan de politiek en media over de drang tot hervorming die zeker gelijke behandeling van huurders versus eigenaar-bewoners als uitkomst zou moeten hebben. Verder verwezen we naar een rechtvaardige woonlastenregeling en naar de brief die wij op 18 januari 2013 aan de Raad van Europa hebben gezonden.

Op 9 februari 2013 zonden wij de Eerste- en Tweede Kamer Bulletin nr. 12 over de hervorming van de woningmarkt. Wij wezen hierbij op het door de overheid gevoerde discriminatoire beleid in deze en sloten af met de leus, “Hervorming ja. Maar dan wel volgens gelijke behandeling!".

Op 12 maart 2013 verstuurden wij Bulletin nr. 13 als persbericht met als hoofd, “Woonakkoord benadeelt huurders eenzijdig”. Wij wezen op het ontbreken van acceptatie hiervoor, de onterechte term "scheefwonen", het buiten beschouwing laten van de subsidie hypotheekrenteaftrek. Ook verwezen wij naar de verplichting voor huurders tot kopen van een woning en het dus op zich moeten nemen van hypotheekschuld en verwezen wij nogmaals naar ons voorstel voor een woonlastenregeling die gelijk moet zijn voor huurders en eigenaar-bewoners.
Wij sloten af met, “Opnieuw een kroning en nog altijd een groot tekort aan de huurwoning”.

Op 17 februari 2014 stuurden wij een in het Engels gesteld aangetekend schrijven aan de Commissaris van de Mensenrechten (Raad van Europa). Waarom? Wij wezen op het door ons eerder aan hem gestuurde rapport en eerder schrijven.
Maar wij wezen nu op het feit dat het Europees Parlement het rapport "Sociale Huisvesting in de Europese Unie" laten uitkomen in juni 2013 en een daaruit voortvloeiende resolutie die het beleid met de huurmarkt en het te laag gestelde bedrag als inkomensgrens voor de sociale huurwoning veroordelen.

Onze huidige Minister van Wonen, dhr. Blok, legde dit alles naast zich neer.

Wij hebben de Commissaris gevraagd hierin handelend op te treden.


Januari 2013

Op 11 januari 2013 hebben wij de Raad van Europa het in het Engels vertaalde rapport nagezonden met een begeleidend schrijven. In dat schrijven hebben wij de laatste ontwikkelingen zoals de drang tot hervorming en de onverantwoorde voorstellen van de Nederlandse overheid omschreven.

Daarbij zijn de weer grote verschillen in behandeling van de huurders versus eigenaar-bewoners aangegeven. Er is, gezien de plannen van de overheid, verzocht om een spoedige behandeling.

Zodra er bericht is van de Raad van Europa op ons verzoek, vermelden wij dat op deze nieuwspagina.


November 2012 

15 november 2012 heeft de Stichting een in het Engels gesteld verzoekschrift aan de Raad van Europa gezonden.
Bij dit verzoekschrift zijn in het Engels gestelde/vertaalde bijlagen gevoegd:
 • de email (eerder antwoord) van de Commissie Gelijke Behandeling
 • een schema met hoofdpunten (samenvatting) uit hier genoemd rapport
De Raad van Europa is toegezegd dat zodra ons rapport in het Engels is vertaald, dit aan de Raad zal worden nagezonden.
In het verzoekschrift zijn de redenen van het verzoek aan de Raad van Europa omschreven, de huidige werkwijze van de Nederlandse overheid en de steeds weer gemaakte verschillen in behandeling van huurders versus eigenaar-bewoners. Al deze verschillen zijn in het rapport verwoord, alsook in de samenvatting (schema) weergegeven. De Stichting heeft aangegeven dat het gevoerde beleid door de Nederlandse overheid discriminatoir is in zowel wet- als regelgeving alsook in fiscale regelingen.
 
Er is aan de Raad van Europa verzocht om regels uit te vaardigen die maken dat er ook op het terrein van volkshuisvesting volgens gelijke behandeling beleid wordt gevoerd. Ook is verzocht het basisbedrag voor het in aanmerking komen van een sociale huurwoning te verhogen (meer marktconform) en sloop/verkoop van sociale huurwoningen te stoppen.

Juni 2012

13 juni heeft de Stichting een verzoekschrift aan de Raad van Europa gezonden met de noodzakelijke bijlagen als:

Naast het vermelden van de redenen waarom wij de Raad verzoeken zijn hoofdlijnen van de huidige werkwijze van de Nederlandse Overheid beschreven, de steeds weer gemaakte verschillen in behandeling van huurders versus eigenaar-bewoners en waarom de Stichting van mening is dat de Nederlandse Overheid op het terrein van volkshuisvesting een discriminatoir beleid voert.

De Stichting heeft verder aangegeven op welke punten van internationale wetgeving zij van mening is dat de Nederlandse Overheid verkeerd handelt en vanzelfsprekend is er onder andere verzocht om regels die maken dat er op het terrein van volkshuisvesting volgens gelijke behandeling gewerkt gaat worden, het basisbedrag voor het in aanmerking komen van een sociale huurwoning wordt verhoogd en er geen sprake meer kan zijn van sloop en verkoop van goede sociale huurwoningen.

Natuurlijk houden wij u op de hoogte, door middel van onze nieuwspagina, van de ontwikkelingen/voortgang.


Mei 2012 

Bulletin 006-05-2012 gaat over hervorming van de woningmarkt en welke voorstellen de Stichting daarvoor heeft.

Bulletin 007-05-2012 gaat over het Kunduz akkoord en hoe de Stichtig daar inhoudelijk over denkt.

Kennisbank

Wij starten binnen korte tijd met de opzet van een kennisbank met voor ons de juiste en zo volledig mogelijke achtergrondinformatie aangaande volkshuisvesting, zodoende over de juiste inhoudelijke zaken te kunnen schrijven en u goed te kunnen informeren.

Vragen?

u kunt altijd bij onze Stichting terecht via vermelde telefoonnummers of email-adres.


April 2012

Bulletin 004-03-2012 gaat in op ons voorstel voor een woonlastenregeling die gelijk is voor huurders en eigenaar-bewoners. Het voorstel voor deze woonlastenregeling is onder publicaties op deze siter te vinden.

Bulletin 005-04-2012 gaat over scheefwonen en het huishoudinkomen. Hierin is verwoord hoe de Stichting over deze onderwerpen denkt. Ook hier worden weer grote verschillen gemaakt tussen huurders en eigenaar-bewoners. Kijken we naar de fiscale tegemoetkoming (subsidie) voor eigenaar-bewoners, hier de hypotheekrente aftrek en aftrek van hypotheekschuld, dan zijn dit heel verkeerrde discussies.                                                                    

Dan het huishoudinkomen dat slechts geldt voor de huurder met toeslag, van wie het inkomen van inwonende kinderen vanaf 18 jaar gaat meetellen voor de bepaling van de hoogte van de toeslag. Dit geldt niet voor de eigenaar-bewoner met subsidie (hypotheekrente en hypotheekschuld aftrek), hoe hoog die subsidie voor die laatste ook is!


Maart 2012

Bulletin 003-02-2012 gaat over de vermogens-rendementsheffing, lees belasting op spaargeld/vermogen. 


Februari 2012

Rapport

Het rapport, verschenen op 5 januari 2012, en middels een persbericht aangekondigd, is in het Engels vertaald. In augustus 2012 is het aan de Raad van Europa gezonden. Hieraan voorafgaand is er in juni 2012 een brief met verzoek tot behandeling inclusief bijlagen per aangetekend schrijven naar de Raad van Europa gezonden. 

Hoofdpunten uit het rapport

Wij hebben de hoofdpunten uit het rapport in een kort en overzichtelijk stroomschema gezet. Zie de homepage. 
Cookies helpen ons onze services te leveren. Door onze services te gebruiken, geeft u aan akkoord te gaan met ons gebruik van cookies. OK